Szabályzat eseti munkákra felvehető személyek (jelentkezők) adatainak kezelésére

1. A szabályozás hatálya

Jelen szabályzat a WONDERDUCK AGENCY Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.; Cégjegyzékszám: 01 10 046174; Adószám: 14468072-2-43 (Elérhetőségek: Tel: +36-1-422-3560; Adatvédelemért felelős személy és elérhetőségei: Somfai Rita rita.somfai@wonderduck.hu +36-30-635-3953) (továbbiakban: WD, mint adatkezelő)
és a
VIADONFERUM MULTISERVICE ZRT. Elérhetőségek: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. 4. em. 3. (továbbiakban: Viadonferum, mint adatkezelő),


együttesen említve Adatkezelők
társaságoknál eseti munkákra jelentkezők (Pályázók) adatainak kezelésének, valamint a kapcsolódó kiválasztási folyamat során megvalósuló adatkezelések szabályait határozza meg.


Tájékoztatjuk, hogy munkavállalás esetén a felvételre került személyekre a Munkáltató cég (WD, vagy VIADONFERUM) adatkezelési szabályai irányadóak.


A jelen adatkezelés során VIADONFERUM és WD közös adatkezelést valósít meg. A társaságok célja ezzel, hogy olyan adatbázis (a továbbiakban: Hosztesz adatbázis) álljon rendelkezésükre náluk gyakran felmerülő eseti munkák elvégzésére, melyből könnyen és gyorsan alkalmazhatók személyek az adott munkákra.


A Hosztesz adatbázisba kizárólag az alábbi csatornákon jelentkezve lehet bekerülni:

 • a promoterek.hu honlapon történő jelentkezés (online regisztrációs folyamat) útján
  Egyéb csatornákon érkező jelentkezéseket az adatkezelők haladéktalanul törölnek, miután válaszként kiküldik a pályázónak az adott honlap elérhetőséget, mint egyetlen jelentkezési csatornát.
  Az online regisztrációs folyamatban a Pályázónak a sikeres regisztrációhoz (adatbázisba felvétel) el kell fogadnia a jelen adatkezelési szabályzatot.
  Jelen szabályzat elfogadásával a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely adatkezelő személye megváltozik, vagy az adott adatkezelő a továbbiakban személyes adatot nem kezel, úgy erről értesítést kap az általa megadott e-mail címre. Az értesítés tartalmazza a változásokat. Amennyiben a változásokkal nem ért egyet, a Pályázó jogosult kérni az adatbázisból való törlését. Amennyiben 30 napon belül ilyen kérelem nem érkezik az adatkezelőkhöz, úgy a jogviszonyból kilépő adatkezelő helyére belépő adatkezelő lesz a kilépő adatkezelő jogutódja és végzi a továbbiakban folytatólagosan az itt megjelölt adatkezelést. A törlés ezután is kérhető a 6-os pontban írtak alapján.
  A Pályázók kötelezettsége és joga, egyben érdeke is, hogy elérhetőségi adataikat naprakészen tartsák, így elősegítve a kommunikációt. Adatkezelők kizárólag a Pályázók által megadott elérhetőségekre tudnak értesítéseket küldeni.
  Az adatkezelők felelőssége egyetemleges, a közös adatkezelésről a köztük lévő szerződés rendelkezik. Az érintett azonban a megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a hatályos jogszabályokban foglalt előírások szerinti jogait.
  Az adatbázis tárolása és fenntartása a WONDERDUCK AGENCY Zrt. hatáskörébe tartozik. Az adatok felvételére, jelentkezésre szolgáló honlap fenntartása és üzemeltetése a WONDERDUCK AGENCY Zrt. hatáskörébe tartozik. Az adatkezelők a fenti feladatokhoz kapcsolódó költségek megosztásáról a szerződésben rendelkeznek.


Az adatkezelők az alábbi adatfeldolgozókat veszik igénybe:


 • P.O.P. Hungary Zrt. OMEGA on-line riport rendszer üzemeltetője – egyes adatok on-line adatbázisban való tárolása
 • Optima IT Kft. - www.promoterek.hu honlap üzemeltetője – adatok felvétele a honlapon

A Honlap tárhelyszolgáltatója: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. Az adatbázist a WONDERDUCK AGENCY Zrt. saját szerverein is tárolja, valamint a honlap tárhelyszolgáltatója is tárolja a honlap funkcióinak biztosítása és az adatok megőrzése érdekében. Az érintett jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy kiválasztási folyamat, vagy szerződés teljesítése kapcsán az adatkezelők ügyfele(i) irányába neve és elérhetősége átadásra kerüljön. Ennek célja a szerződés teljesítése.


2. A kezelt adatok köre

2.1. Az adatkezelők a munkák elvégzéséhez és kiválasztásához az alábbi személyes adatokat kezelik:

 • Vezetéknév, keresztnév
 • Születési hely, idő
 • Állandó/ideiglenes lakcím
 • Telefonszám
 • E-mailcím
 • Iskolai végzettség
 • Nappali tagozatos diák jogviszony ténye
 • Beszélt nyelv és szintje
 • Jogosítvány megléte (I/N)
 • Autó megléte (I/N)
 • Egészségügyi kiskönyv megléte (I/N) (nem kell beküldeni)
 • Ruhaméret
 • Magasság
 • Cipőméret
 • Speciális szakismeretek (Egyéb képesítések)
 • Feltöltött fotók
 • TAJ szám
 • Adóazonosító jel
 • Anyja neve
 • Neme (nő/férfi)
 • Nyugdíj kezdete
 • Nyugdíjas ellátás törzsszáma
 • Nyugdíj típusa
 • Bankszámlaszám (és bankszámla tulajdonosának neve)


Tájékoztatjuk, hogy attól függően, hogy melyik adatkezelő létesít Önnel a konkrét foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, az adott társaság adatkezelési szabályzata lesz irányadó a foglalkoztatással kapcsolatos adatkezelésre, mely nem része ennek a szabályzatnak.


3. Adatkezelés célja és időtartama

3.1. Az adatkezelés célja:

 • megnyíló eseti munkákkal, pozíciókkal kapcsolatban a Pályázóval való kapcsolattartás;
 • az eseti munkára vonatkozó kiválasztás;
 • az eseti munkára vonatkozó munkaviszony (vagy egyéb jogviszony) (elő) feltételeinek létrehozása
 • online tanfolyamokon való részvétel lehetőségének biztosítása.


3.2. Az Adatkezelők e szabályzat vonatkozásában a személyes adatokat addig kezelik, amíg a Pályázó nem kéri adat törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.


4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

4.1. A személyes adatok kezelése a Pályázó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.


4.2. Azok, akik a Honlapon regisztrálnak tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz, így különösen ahhoz, hogy az Adatkezelők, a megadott személyes adataikat a regisztráció létrehozatala, kapcsolattartás és adminisztráció céljából, valamint felhasználói statisztikák készítése, az az igénybevételből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék, továbbá tudomásul veszik, hogy Adatkezelők az adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezelik és nem dolgozzák fel. Adatkezelő tájékoztatja a regisztrálókat, hogy az adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót jogosult igénybe venni.


5. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

5.1. A Pályázóval kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelők azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik az adott munkával összefüggő kiválasztási eljárással kapcsolatban eljárási vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.


6. A Pályázók jogai és kötelezettségei

Hozzáféréshez (tájékoztatáshoz) való jog


6.1. Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.


6.2. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.


6.3. Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem benyújtásától számított legkésőbb egy hónapon belül, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Érintett a hozzáférés iránti kérelmét az e szabályzatban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.


6.4. Amennyiben az Adatkezelő a tájékoztatást a nyilvántartásba vagy más dokumentumba történő betekintés útján biztosítja, gondoskodni kell arról, hogy az Érintett más személy személyes adatait – a másik személy külön, erre vonatkozó hozzájárulása nélkül – ne ismerhesse meg.


Helyesbítéshez fűződő jog

6.5. Érintett jogosult kérni az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembe vételével személyazonosságának igazolásával az e szabályzatban meghatározott elérhetőségeken. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az Érintettet.


Személyes adatok törléséhez (az elfeledtetéshez való jog) fűződő jog

6.6. Az Érintett kérelmezheti (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken), hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • b) az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • c) az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 • d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.


6.7. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


6.8. A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).


Adatkezelés korlátozásához fűződő jog

6.9. Az Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
 • az adatkezelés jogellenes, az Érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.


6.10. Ha az adatkezelés a 6.9. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

 • az érintett hozzájárulásával,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.


6.11. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt az Érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.


A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

6.12. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Tiltakozáshoz való jog

6.13. Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.


6.14. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


6.15. Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


6.16. A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.


6.17. Fontos, hogy nem illeti meg az Érintettet a tiltakozás joga:

 • hozzájáruláson
 • szerződés teljesítésén
 • jogi kötelezettség teljesítésén
 • létfontosságú érdek védelmén

alapuló adatkezelések esetén.


Értesítési kötelezettség

6.18. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


6.19. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.


6.20. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


6.21. Az Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.


6.22. Ezenkívül az Érintettet megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint bármely Adatkezelő székhelye, vagy a Feliratkozó székhelye szerint bírósághoz fordulhat.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu


7. Adatkezelők adatai

WONDERDUCK AGENCY Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 01 10 046174
Adószám: 14468072-2-43
Központi szám: +36 1 422 3560
Pályázók részére rendelkezésre álló e-mail cím (ezen küldheti be az adatkezeléssel kapcsolatos igényeit, kéréseit, észrevételeit): adatvedelem@wonderduck.hu


Viadonferum Multiservice Zrt.
1114 Budapest, Bartók Béla út 41. 4. em. 3.
Cégjegyzékszám: 01 10 140902
Adószám: 27988628-2-43


Budapest, 2020. október 15.


Adatkezelési nyilatkozat letöltése